Användarvillkor

GUNILLA M AB – ALLMÄNNA VILLKOR VID TILLHANDAHÅLLANDE AV DIGITALA SPRÅKKURSER

Gäller från och med [datum].

 1. allmänt
  1. Dessa allmänna villkor (”Användarvillkoren”) gäller då Gunilla M AB, org.nr 559369-7765, (”Gunilla M”) tillhandahåller digitala språkkurser i svenska (”Tjänsten”) till en juridisk person (”Kunden”).
  1. Den närmare omfattning och leveransen av, och innehållet i, Tjänsten framgår av Kundens offert eller orderbekräftelse.
  1. Avtal om Tjänsten anses ingånget när (i) Kunden har accepterat en offert lämnad av Gunilla M, (ii) Gunilla M har bekräftat Kundens beställning, eller (iii) Gunilla M har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden, varigenom Kunden godkänner att Användarvillkoren tillämpas på avtalet.
 2. priser och betalningsvillkor
  1. De vid var tid gällande priserna för Tjänsten finns tillgängliga på Gunilla M:s hemsida https://sfigunilla.com.
  1. De för Kunden aktuella priserna framgår av offerten eller orderbekräftelsen. Gunilla M reserverar sig för eventuella prisändringar.
  1. Betalning för Tjänsten sker månadsvis och Kunden faktureras för Tjänsten en (1) månad i förväg. Betalning ska vara Gunilla M tillhanda senast inom trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annan förfallodag har avtalats.
  1. Kunden godkänner härigenom att Gunilla M skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som Kunden har angett genom sitt konto, om inte annat har avtalats.
  1. Vid utebliven eller försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635) från fakturans förfallodatum. Vidare har Gunilla M rätt att erhålla ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och annan ersättning enligt lag.
 3. tillhandahållande och användning av tjänsten med mera
  1. Gunilla M tillhandahåller Tjänsten via hemsidan https://sfigunilla.com.
  1. Gunilla M ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med dessa Användarvillkor och i övrigt vad som avtals mellan parterna.
  1. Kundens tillgång till Tjänsten är, om inget annat anges, personlig och får inte överlåtas till eller användas av annan. Kunden ansvarar för att hantera inloggningsuppgifter till Tjänsten på ett säkert sätt och se till så att ingen annan än Kunden själv kan använda dem.
  1. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Kunden får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Gunilla M eller annan drabbas av olägenhet eller skada.
  1. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller annan orsak. Gunilla M kommer i möjligaste mån att förse Kunden med information om eventuella begränsningar i Tjänsten. Kunden är inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning på grund av att Tjänsten är otillgänglig eller har begränsad användning än vad som följer av punkt 5 nedan.
 4. reklamation
  1. Kunden uppmanas att kontrollera Tjänster så snart det är möjligt efter leverans. Kunden ska skriftligen reklamera felaktig Tjänst senast inom sju dagar från leverans.
  1. Reklamation sker genom att Kunden meddelar Gunilla M via e-post till gmollbomsfi@gmail.com.
 5. Ansvar
  1. Gunilla M är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Kundens offert eller orderbekräftelse och/eller dessa Användarvillkor, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Gunilla M:s kontroll och som Gunilla M inte kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för offertens, orderbekräftelsens och dessa Användarvillkors ingående.
  1. Sådana omständigheter är t.ex. krig, pandemi, eldsvåda, översvämning, stridsåtgärder i arbetslivet, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.
  1. Gunilla M ansvar för fel i Tjänst eller för skada är begränsat till vad som följer av dessa Användarvillkor.
  1. Om Tjänsten är otillgänglig under än längre period än trettio (30) dagar och otillgängligheten beror på en omständighet som kan härröras till Gunilla M ska detta anmälas av Kunden utan dröjsmål för att rätt till kompensation ska föreligga. Gunilla M:s ekonomiska ansvar för eventuell utebliven Tjänst begränsas till vad Kunden betalat för den uteblivna Tjänsten.
  1. Under alla omständigheter är Gunilla M:s ansvar för fel och skada begränsat till högst det pris som Kunden har betalat för Tjänsten.
 6. Immateriella rättigheter
  1. Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Gunilla M:s varumärke, firma, inspelningar, samtliga dokument och övrigt utbildningsmaterial som används och/eller tillhandahålles av Gunilla M tillhör Gunilla M med ensamrätt.
  1. Gunilla M förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda materialet. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Gunilla M:s material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Användarvillkor eller Gunilla M:s instruktioner från tid till annan är förbjuden.
  1. Kunden bekräftar och accepterar att otillåten användning av Gunilla M:s immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Användarvillkor, vara brottsligt. Gunilla M förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Gunilla M immateriella rättigheter.
 7. avtalstid och uppsägning
  1. Dessa Användarvillkor gäller den avtalsperiod som följer av Kundens orderbekräftelse.
  1. Om Kunden nyttjar Tjänsten tillsvidare innebär det att Tjänsten levereras till dess att Kunden säger upp den. Kunden har rätt att säga upp Tjänsten till upphörande med en (1) månads uppsägningstid genom ett meddelande till Gunilla M via e-post till gmollbomsfi@gmail.com.
 8. förändringar i tjänsten
  1. Gunilla M utvecklar fortlöpande sin Tjänst. Gunilla M har rätt att när som helst, och utan föregående information, besluta att avveckla Tjänsten, ändra innehållet i eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Gunilla M rätten att avsluta Kundens tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att Kunden har fått information om detta (t.ex. genom meddelande till Kundens registrerade e-postadress). Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till Kunden.
 9. ändringar i användarvillkoren
  1. Gunilla M har rätt att ändra innehållet i dessa Användarvillkor från tid till annan. Vid ändringar av dessa Användarvillkor ska Gunilla M underrätta Kunden genom särskilt meddelande senast femton (15) dagar före ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar ändringarna får Kunden säga upp Tjänsten utan uppsägningstid. Den senaste versionen av Användarvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Gunilla M:s hemsida https://sfigunilla.com.
 10. personuppgifter
  1. Om personuppgifter behandlas inom ramen för användningen av Tjänsten är Kunden ensam personuppgiftsansvarig. Gunilla M behandlar, i sådana fall, personuppgifter endast på instruktion av Kunden. Eventuellt nödvändigt personuppgiftsbiträdesavtal ska då ingås mellan parterna.
 11. fortsatt giltighet
  1. Om dessa Användarvillkor upphör att gälla mellan Gunilla M och Kunden, ska punkt 6 (Immateriella rättigheter) fortsätta gälla på obestämd tid.
 12. bestämmelse ogiltighet
  1. Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Användarvillkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Gunilla M justera Användarvillkoren eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt de Användarvillkorens andemening.
 13. överlåtelse
  1. Gunilla M har rätt att, utan Kundens godkännande, överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter som följer av Tjänsten eller enligt dessa Användarvillkor till tredje part.
  1. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av Tjänsten eller dessa Användarvillkor utan Gunilla M:s skriftliga medgivande.
 14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
  1. Svensk lag tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor.
  1. Tvist i anledning av Tjänsten eller dessa Användarvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan Gunilla M och kunden. Om tvist inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol.
 15. KONTAKT
  1. Vid frågor om Tjänsten eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta Gunilla M per e-post: gmollbomsfi@gmail.com alternativt per post: Gunilla M AB, Hökegatan 18, 416 66 Göteborg.